Preču pieņemšana

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1 Komitents nodod, bet Komisionārs pieņem kustamo īpašumu, turpmāk tekstā – Prece, pārdošanai

un uzglabāšanai, veikala telpās Rīgā Ūnijas ielā 8c, turpmāk tekstā – Veikals.

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

2.1. Īpašuma tiesības uz Preci šī Līguma darbības laikā ir Komitentam.

2.2. Komisionārs apņemas nodrošināt Preces izvietošanu, piedāvāšanu un pārdošanu Veikala telpās.

2.3. Komitents šī Līguma darbības laikā var saņemt atpakaļ savu preci, atlīdzinot 5% no preces

sākotnējās vērtības par preces uzglabāšanu.

2.4. Komisionārs Precēm, kas nav pārdotas pēc 60 dienām, samazina cenu par 5 % no

sākotnējās. Pēc nākamajām 60 dienām samazina par 10 % no sākotnējās cenas, turpmākā

pārcenošana notiek tikai pēc rakstiskas vienošanās ar Komitentu. Ja rakstiska vienošanās

netiek panākta, tad Komitents apņemas 30 dienu laikā Preces izņemt, atlīdzinot 5 % no Preces

sākotnējās vērtības par Preces uzglabāšanu.

2.5. Ja ar Komitentu, pamatojoties uz līguma 2.4. punktu, nav panākta rakstiska vienošanās un

Komitents neizņem Preces 30 dienu laikā, atlīdzinot 5 % no Preces sākotnējās vērtības par Preces

uzglabāšanu, tad Komisionārs izņem Preces no pārdošanas.

2.6. Šī Līguma darbības laikā Komitentam ir tiesības saņemt pilnu atlīdzību pēc Preces pārdošanas par

nolikto cenu, ņemot vērā 2.4. apakšpunktu.

2.7. Ja Komitents pēc 6 mēnešiem no preces nodošanas dienas nav izņēmis savu nodoto preci vai

naudu, kas pienākas par pārdoto preci, viņš zaudē tiesības uz to, un Veikals ir tiesīgs ar to rīkoties pēc

2.8. Komitents piekrīt nodotās preces fotogrāfiju izveidei un to izmantošanai preces pārdošanas

3. GARANTIJAS

3.1. Komitents garantē, ka Komisionāram nodotās Preces ir labā vizuālā stāvoklī, tīras un autentiskas.

3.2. Komitents garantē savu nodoto preču kvalitāti.

3.3. Komitents garantē Komisionāram, ka nodotās Preces pieder tikai viņam un trešās personas nevar

3.4. Komisionārs garantē un uzņemas pilnu atbildību par preci, kamēr tā atrodas Veikalā.

4. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ.

4.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas vienu gadu no parakstīšanas brīža.

Komisionāram ir tiesības lauzt šo Līgumu, brīdinot par to Komitentu ne mazāk kā divus mēnešus

4.2. Līgums ir spēkā līdz 2015.gada.7augusts.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Šis līgums sastādīts un izpildāms atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc līguma noslēgšanas

nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne

paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un, par kuru rašanos tā nenes atbildību.

5.3. Šis Līgums ir sastādīts uz divām lapaspusēm, divos eksemplāros pa vienam katrai Pusei. Katram

no eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Komitents apliecina, ka minētās preces ir viņa personīgā manta un šo preču pārdošana

nav saistīta ar viņa uzņēmējdarbību (saimniecisko darbību). Komitents apzinās, ka par

nereģistrētas uzņēmējdarbības veikšanu iestājas administratīvā atbildība pēc Latvijas

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2. panta.